Historia och bakgrund

Historia och bakgrund

Fältbakugn

Historia och bakgrund

Intendenturkåren bildades 1880 och innebar att kronan nu under  reglementerade former helt tog ansvaret för krigsmaktens försörjning.
Efter antagandet av 1901 års härordning påbörjades inom intendenturkåren arbetet med utformandet av nya riktlinjer för trängväsendet och förplägnadstjänsten i krig.
Detta mynnade ut i 1906 års krigsförplägnadsreglemente.
I varje arméfördelning skulle nu ingå ett förplägnadskompani, bestående av två fältmagasinkadrar, ett fältslakteri och ett fältbageri. Fältbageriet var indelat i två för sin verksamhet fullt fristående bagerisektioner, vardera försett med tre flyttbara fältbakugnar och en materialvagn. Fältbakugnarna är av helt svensk konstruktion efter en idé av fabrikör E.M: Sjöholm och som genom samarbete mellan honom och intendenten C.E.A. Kinell kom till praktiskt genomförande.

De första sex ugnarna till fältbageri anskaffades 1902 och kom till användning vid samma års fälttjänsövningar i Örebro län.
Fältbageriets personal var ännu ej organiserad utan sattes samman tillfälligt, dels av underbefäl och manskap ur trängen , dels av värnpliktig intendenturpersonal. 1904 påbörjades planmässig utbildning i bageritjänst vid arméfördelningarnas intendenturskolor.

Så här står det i inledningen till Bageriinstruktion 1918:
”Den viktigaste beståndsdelen i soldatens föda är brödet. Detta ingår i krigsportionen med jämförelsevis stor vikt, och det kan ej såsom övriga artiklar helt utbytas mot andra födoämnen utan måste ständigt finnas att tillgå för trupperna.
Brödet är även en av de mest svåranskaffade förnödenheterna för armén, ty de mängder färdigbakat bröd, som i krigsorten genom köp eller rekvisition kunna erhållas, äro i de flesta fall ganska obetydliga och tillräckliga endast för enskilda smärre truppavdelningar.
För att övervinna de svårigheter, brödanskaffningen i fält sålunda erbjuder, fordras, att envar, som äger att därmed taga befattning, nedlägger stor omsorg på att trupperna erhålla en god och riklig brödförplägnad.
För att i krig arméns förseende med bröd skall vara fullt betryggat, måste tillverkning därav äga rum såväl vid själva fälthären uti krigsorten som även längre bakåt inom etappområdet och hemorten.”

Bild från Järnvägsmuseet i Gävle ASJ arkivet

Bilden visar en hästdragen fältbakugn och är tagen 1917 inför leverans från Aktiebolaget Svenska Järnvägsverstäderna i Linköping (ASJ).